Emated Gizlilik Politikası

Bilgileriniz güvende. Üst düzey güvenlik ve titizlik.

Gizlilik Politikası ve Koşullar

Emated (“Emated”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu Emated Gizlilik Politikası (“Politika”), üyelerimizin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. İkizmuhendislik.com çerez politikası İşbu Politika’nın ayrılmaz parçasıdır. Kişisel Veri Nedir? Kişisel veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder.

Hangi Verilerinizi İşliyoruz ?

Aşağıda Emated tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır. Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Kullanıcı Bilgisi, Kullanıcı İşlem Bilgisi, İşlem Güvenliği Bilgisi, Finansal Bilgi, Pazarlama Bilgisi, Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilerinizi Nasıl Kullanıyoruz ?

Ürünler, hizmetler ve projeler hakkında sizinle iletişim kurmak için. Örneğin: Sorularınızı ve taleplerinizi işleme koyulması, Aramızdaki sizinle (sözleşmeli) iş ilişkisinin planlanması, yürütülmesi ve idaresi, örneğin ürün ve hizmetler için siparişleri işlemek, ödemeleri toplamak, muhasebe, fatura ve borç tahsilat amacıyla ve teslimat, bakım faaliyetleri veya onarımların planlanmasında, Kişiselleştirilmiş tekliflerin veya maliyet tahminlerinin hazırlanmasında, Müşteri anketlerinin, pazarlama kampanyalarının, pazar analizlerinin, yarışmaların, yarışmaların veya benzer eylem ve etkinliklerin düzenlenmesinde, Yeni ürünler için araştırma bülteni ve reklam kampanyası yapılmasına olanak sağlama, Güvenlik risklerini, sahtekarlığı, diğer suç veya kötü amaçlı faaliyetleri önleyerek ve tespit ederek ürünlerimizin, hizmetlerimizin ve web sitelerimizin güvenliğini korumak, Yasal uyuşmazlıkların çözümü, mevcut sözleşmelerin uygulanması ve yasal taleplerin ileri sürülmesi, kullanılması ve savunulması için. Kişisel verilerin işlenmesi, sizinle (sözleşmeli) iş ilişkisinin performansı da dahil olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak için gereklidir. Aksi açıkça belirtilmedikçe, veri işlemenin yasal dayanağı- Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin Madde 6 (1), Literi b ve f veya Genel Veri Koruma Yönetmeliği'nin 6 (1) a maddesi uyarınca açık rızanızdır. Yukarıdaki veriler, toplandıkları orijinal amaç dışında bir amaç için daha fazla işlenecekse, daha fazla işlem yapmadan önce bu konuda bilgilendirilirsiniz. Bu şekilde, verilerinizin başka bir amaçla işlenmesine itiraz etme şansınız olur. Ticari İşletme Verileri Müşterilerimizin ve İş Ortaklarımızın verilerini işliyoruz. Ad ve Soyad/Ünvanı, iş adresi, iş telefon numarası, iş cep telefonu numarası, iş faks numarası ve iş e-posta adresi; Kredi kartı bilgileri ve kart doğrulama numaraları dahil olmak üzere ödeme işlemlerini işlemek veya sahtekarlığı önlemek için gereken ödeme bilgileri; Bir projeyi işlemek veya bizimle sözleşme akdetmek için gerekli olan veya iş ortaklarımız tarafından verilen talimatlar, yapılan sorular veya proje detayları gibi gönüllü olarak sağlanan diğer bilgiler; Halka açık kaynaklardan, bilgi veri tabanlarından veya kredi kuruluşlarından toplanan bilgiler. Verilerin İşleme Amaçları Emated, Veri Sahibi tarafından sağlanan kişisel verileri, üyelik kaydı ve hesabının oluşturulması ve buna ilişkin kayıtların tutulması, Veri Sahibi’nin hizmetlerden faydalandırılması sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması ve Programların işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması amaçları dahil olmak üzere Emated tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ile bu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Emated tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Emated ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile Emated’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir. Verilerinizi Rızanız Dahilinde İşliyoruz Veri Sahibi’nin açık rızası kapsamında, Emated, Veri Sahipleri’nin web aite üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama, Veri Sahibi’ne özel promosyon önerilerinin oluşturulması ve Veri Sahibi’ne iletilmesi ve bu kapsamda elde edilen verilerin her türlü reklam ve materyal içeriğinde kullanılması amacıyla veri işleyebilecek ve aşağıda anılan taraflarla bu verileri paylaşabilecektir. Kişisel Verilerin Aktarılması: Emated, Veri Sahibi’ne ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için Emated’nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarılabilecektir. Emated, Veri Sahibi deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Veri Sahibi’nin güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, hizmetlere ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için SMS gönderimi yapanlar da dahil olmak üzere dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Emated ve Emated yetkilileri, hissedarları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşılabilecek, bu amaçlarla sınırlı olarak Kanun m.9’da işaret edilen usul esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel Verilerin Alınma Şekli ve Hukuki Nedeni Kişisel veriler, elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki nedenlerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir., Veri Sahibinin Hakları Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından www.emated.com.tr adresinde yer alan 6698 sayılı Kanun Kapsamında Emated tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Emated, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Emated’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Çerez Politikası:

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde "çerezler" de kullanıyoruz. Çerezler, tarayıcınızın önbelleğinde depolanan küçük metin dosyalarıdır. Örneğin, çerezlerde bulunan bilgiler seçtiğiniz dili saklamak için kullanılabilir. Çerezler ayrıca, sörf davranışınızı erişim tarihi ve saati, yönlendiren web sitesinin URL'si (adresi) gibi ziyaret ettiğiniz sayfaları, tarayıcı türünü ve tarayıcı sürümünü ve işletim sisteminizi anonimleştirilmiş bir biçimde analiz etmemize izin verir. Bu verileri belirli bir kişiye tahsis etmek mümkün değildir. Veriler ayrıca bireysel kullanıcılar hakkında sonuç çıkarılmasına izin veren hiçbir bilgi içermez. İlgili tarayıcı programınızın ayarlarında çerez kullanımını tamamen kapatabilirsiniz. İşbu Çerez Politakası emated.com.tr Gizlilik Politikası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Çerez (“Cookie”) Nedir ?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirisiniz.

Çerezlerin Kullanımı Google Analytics Google, IP adresinizi Google tarafından tutulan diğer verilerle ilişkilendirmez. Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz; ancak, bunu yaparsanız, bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Bu web sitesini kullanarak, Google ile ilgili verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla ve amaçlarla işlenmesine izin vermiş olursunuz. Tam IP adresleriyle analiz araçlarının kullanımı hakkındaki tartışmalar ışığında, bu web sitesinin Google Analytics'i "_anonymizeIp ()" uzantısıyla kullandığını ve bu nedenle IP adreslerinin yalnızca kısaltılmış biçimde işlendiğini belirtmek isteriz. Doğrudan kişisel referansları hariç tutun. Google tarafından sağlanan devre dışı bırakma eklentisini (Google Analytics'i devre dışı bırakmak için Tarayıcı eklentisi) yükleyerek, gelecekte Google tarafından bilgilerin toplanmasına ve kullanılmasına istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.

Google Adwords Dönüşüm İzlemenin Kullanımı Çevrimiçi reklamcılık programı "Google Ads" ve dönüşüm izlemeyi Google Ads'in bir parçası olarak kullanıyoruz. Google dönüşüm izleme, bir analiz hizmetidir. Google tarafından sunulan bir reklamı tıkladığınızda, bilgisayarınıza bir dönüşüm izleme çerezi yerleştirilir. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini kaybeder, herhangi bir kişisel veri içermez ve bu nedenle kişisel tanımlama için kullanılmaz. Web sitemizin belirli sayfalarını ziyaret ederseniz ve çerezin süresi henüz dolmadıysa, Google ve reklamı tıkladığınızı ve bu sayfaya yönlendirildiğinizi anlayabiliriz. Her Google Ads müşterisine farklı bir çerez verilir. Bu, Reklam müşterilerinin web sitelerinde çerezleri izlemenin mümkün olmadığı anlamına gelir. Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan bilgiler, dönüşüm izlemeyi seçen Reklam müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak amacıyla kullanılır. Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketli bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını görebilir. Ancak, kullanıcıları kişisel olarak tanımlayan hiçbir bilgi almayacaksınız. Dönüşüm izleme için çerezleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, tarayıcınızı şu alan adındaki çerezleri engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz: "googleadservices.com". Google Ads bağlamında "gizlilik" konusunda daha fazla bilgiyi şu bağlantıda bulabilirsiniz: www.google.de/privacy_ads.html Google Web Yazı Tipleri Web sitemiz fontu görüntülemek için “web fontları” kullanmaktadır. Bunlar Google LLC (http://www.google.com/webfonts/) tarafından sağlanmaktadır. Web yazı tipleri, sayfa çağrıldığında görüntülenecek şekilde tarayıcının önbelleğine aktarılır. Bu, web sitesi sayfalarımızdan ziyaret ettiğiniz Google sunucusuna, genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır. Ziyaretçinin terminal cihazının tarayıcısının IP adresi de Google tarafından saklanır. Tarayıcınız Google web yazı tiplerini desteklemiyorsa veya erişime izin vermiyorsa, metin varsayılan yazı tipinde görüntülenir. Tarayıcınızı, yazı tiplerinin Google sunucularından yüklenmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (örneğin, NoScript veya Ghostery for Firefox gibi eklentiler yükleyerek) veya Google Fonts'un gizlilik politikası hakkında bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin:

https://developers.google.com/fonts/faq#Privacy

Veri Koruma Hakkında Genel Bilgileri Google Gizlilik Merkezi'nde bulabilirsiniz:

http://www.google.com/intl/de-DE/privacy/

Sosyal eklentiler Web sitemiz Facebook, Google+ ve mikroblog hizmeti Twitter sosyal ağlarının sosyal eklentilerini ("eklentileri") kullanmaktadır. Bu hizmetler Facebook Inc, Google LLC ve Twitter Inc. ("Sağlayıcılar") tarafından sağlanmaktadır. Facebook Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") tarafından işletilmektedir. Facebook eklentilerine ve görünümlerine genel bir bakış burada bulunabilir: https://developers.facebook.com/docs/plugins Google+, Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD ("Google") tarafından işletilmektedir. Google eklentilerine ve görünümlerine genel bir bakış burada bulunabilir: https://developers.google.com/+/web/ Web sitemizin böyle bir eklenti içeren bir sayfasına eriştiğinizde, tarayıcınız Facebook, Google veya Twitter sunucularına doğrudan bağlantı kurar. Eklentinin içeriği doğrudan ilgili sağlayıcıdan tarayıcınıza aktarılır ve sayfaya entegre edilir. Eklentileri entegre ederek Sağlayıcılar, bir profiliniz olmasa veya şu anda oturum açmamış olsanız bile tarayıcınızın web sitemizin ilgili sayfasını çağırdığı bilgileri alır. Bu bilgiler (IP adresiniz dahil) doğrudan tarayıcınızı ABD'deki ilgili sağlayıcının sunucusuna gönderir ve orada depolar. Hizmetlerden birinde oturum açtıysanız, Sağlayıcılar web sitemizi doğrudan Facebook, Google+ veya Twitter'daki profilinize ziyaret edebilir. Eklentilerle, örneğin “Beğen”, “+1” veya “Twitter” düğmesiyle etkileşime girerseniz, ilgili bilgiler de doğrudan Sağlayıcıların bir sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bilgiler ayrıca sosyal ağda veya Twitter hesabınızda yayınlanır ve kişilerinize gösterilir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ile verilerin Sağlayıcılar tarafından daha fazla işlenmesi ve kullanılması ile gizliliğinizin korunması için ilgili haklarınız ve ayar seçenekleriniz Sağlayıcıların veri koruma bilgilerinde bulunabilir. Facebook'un gizlilik politikası: http://www.facebook.com/policy.php Google'ın gizlilik politikası: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html Twitter'ın gizlilik politikası: https://twitter.com/en/privacy Google, Facebook veya Twitter'ın web sitemiz aracılığıyla toplanan verileri doğrudan ilgili hizmetteki profilinizle ilişkilendirmesini istemiyorsanız, web sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili hizmetten çıkış yapmanız gerekir. Ayrıca, eklentilerin tarayıcınız için eklentilerle yüklenmesini, örneğin "NoScript" komut dosyası engelleyicisiyle (https://noscript.net/) tamamen önleyebilirsiniz.

Facebook Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ABD ("Facebook") "dönüşüm pikselini" veya ziyaretçi aksiyon pikselini kullanıyoruz. Bu pikseli tarayıcınızdan çağırarak Facebook, bir Facebook reklamının başarılı olup olmadığını, örneğin çevrimiçi bir işleme yol açıp açmadığını görebilir. Bu amaçla Facebook'tan yalnızca belirli bir kişiye başvurmadan istatistiksel veriler alırız. Bu, Facebook reklamlarının istatistik ve pazar araştırması açısından etkinliğini ölçmemizi sağlar. Bu özellikle Facebook'ta oturum açtıysanız doğrudur. Daha fazla bilgi için lütfen https://www.facebook.com/about/privacy/ adresindeki Facebook Gizlilik Politikasına bakın. Dönüşüm piksellerine verdiğiniz izni iptal etmek istiyorsanız lütfen www.facebook.com/settings?tab=ads adresine gidin

Neden Çerezler Kullanılmaktadır ? Çerezleri Neden Kullanıyoruz ?

Platform’un çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Emated hizmetlerinin ve ürünlerinin hangisinin daha çok ziyaret edildiği. Web site ve çözümleri analiz etmek ve ürünlerin performansını arttırmak. Web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi. Çerez Tercihlerinizi Yönetebilirsiniz Emated, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, Site’nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde Site’nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatma isteriz.

Platform’da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

Ziyaretçiler, Platform’u görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Google Analytics’i tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız. Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız. Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir. Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir. Sahip Olduğunuz Haklar 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Emated’a başvurarak, kendileriyle ilgili, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Emated tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına ilişkin Politika’da belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Emated, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Rıza ve Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler Emated, Gizlilik Politikası (“Politika”) ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, bu web sitesine giriş yaptığınızda veya kullanmaya başladığınızda Çerez bilgilendirme Politikasını okuyarak Çerez kullanımına rıza verildiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır. Emated, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika Platform’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

35700
58
17900
60000

Bize Ulaşın!

Bir ihtiyacınız veya sorunuz mu var? İlgilenmek isteriz.

logo

Halil Rıfat Paşa, Yüzer Havuz Sokak, No: 1/1102, 34384
Şişli/İstanbul Türkiye

+(850) 307 7105 Haritadan yol tarifi al.

Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanıyoruz. emated.com.tr'yi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz. Çerez politikamız için tıklayın.